Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bấtphương trình lo g 3 1 ​ ​ x 2 − 2 x + 6 ≤ − 2 . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Cho bất phương trình . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai đoạn

  2. Tập nghiệm của bất phương trình là một đoạn

  3. Tập nghiệm của bất phương trình là nửa khoảng

  4. Tập nghiệm của bất phương trình là hợp của hai nửa khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: lo g 3 1 ​ ​ ( x 2 − 2 x + 6 ) ≤ − 2 ⇔ x 2 − 2 x + 6 ≥ 9 ⇔ x 2 − 2 x − 3 ≥ 0 ⇔ [ x ≤ − 1 x ≥ 3 ​ Vậy S = ( − ∞ ; − 1 ] ∪ [ 3 ; + ∞ )

Chọn D

Ta có: 

Vậy 

 

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG