Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bất phương trình Gi ả i bât ph ươ ng tr ì nh khi a=-2 Tim tât c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham sôa để bât ph ươ ng trinh c ó nghi ệ m.

Cho bất phương trình log subscript 2 invisible function application open parentheses square root of x squared plus 1 end root close parentheses less than log subscript 2 invisible function application left parenthesis a x plus a right parenthesis

Gii bât phương trình khi a=-2

Tim tât c các giá tr ca tham sô a để bât phương trinh có nghim.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giair bpt khi a=-2 2/ T ì m tât c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham sô a để bât ph ươ ng tr ình c ó nghi ệ m. ⇔ x 2 + 1 ​ Khi x > − 1 tac o ˊ : x + 1 x 2 + 1 ​ ​ ​ lo g 2 ​ x 2 + 1 ​ < lo g 2 ​ ( ax + a ) < ax + a = a ( x + 1 ) < a Khi x < − 1 tac o ˊ : x + 1 x 2 + 1 ​ ​ > a ​ Đặt f ( x ) = x + 1 x 2 + 1 ​ ​ x ( x + 1 ) − x 2 + 1 ​ f ′ ( x ) ​ = ( x + 1 ) 2 x 2 + 1 ​ ​ = x 2 + 1 ​ ( x + 1 ) 2 x − 1 ​ ​

Giair bpt khi a=-2

table attributes columnalign right end attributes row blank cell log subscript 2 invisible function application square root of x squared plus 1 end root less than log subscript 2 invisible function application left parenthesis negative 2 x minus 2 right parenthesis end cell row cell left right double arrow blank end cell cell square root of x squared plus 1 end root less than negative 2 x minus 2 end cell row cell left right double arrow blank end cell cell open curly brackets table row cell negative 2 x minus 2 greater than 0 end cell row cell x squared plus 1 less than 4 x squared plus 8 x plus 4 end cell end table close end cell row cell left right double arrow blank end cell cell open curly brackets table row cell x less than negative 1 end cell row cell 3 x squared plus 8 x plus 3 greater than 0 end cell end table close end cell row blank cell left right double arrow blank open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x less than negative 1 end cell row cell x less than fraction numerator negative 4 minus square root of 7 over denominator 3 end fraction end cell end table close end cell row blank cell x greater than fraction numerator negative 4 plus square root of 7 over denominator 3 end fraction end cell end table

2/ Tìm tât c các giá tr ca tham sô a để bât phương trình có nghim.

Đặt 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ∣ cos 3 x ∣ = 1 − 3 ​ sin 3 x Tìm tất cả m để ptrinh ( 2 ​ + x ) m ​ + ( 2 ​ − x ) m ​ = 2 2 ​ là hệ quả của ptrinh

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG