Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bất phương trình: ∣ ∣ ​ x − 13 2 ​ ∣ ∣ ​ > 9 8 ​ Các nghiệm nguyên của bất phương trình là:

Cho bất phương trình: 

Các nghiệm nguyên của bất phương trình là: 

  1. x= 7 và x = 8

  2. x= 9 và x = 10

  3. x= 11 và x = 12

  4. x= 13 và x = 14

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.x= 11và x = 12

ĐÁP ÁN C. x= 11 và x = 12

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình ∣ ∣ ​ 2 x 2 ​ − 2 x + 2 3 ​ ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ 2 x 2 ​ − 3 x + 4 ∣ ∣ ​ = 4 3 ​ có nghiệm là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG