Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bất phương trình có tập nghiệm S = (a, b). Giá trị của biểu thức P = 3a + 10b là

Cho bất phương trình open parentheses 1 third close parentheses to the power of 2 over x end exponent plus 3. open parentheses 1 third close parentheses to the power of 1 over x plus 1 end exponent greater than 12 có tập nghiệm S = (a, b) . Giá trị của biểu thức P = 3a + 10b  là

  1. - 4

  2. 5

  3. - 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình l g ( 6 x − 5 ) l g x 2 ​ = 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG