Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bấtphương trình: x 2 − ( 4 a + 3 ) x + 3 a 2 + 9 a < 0 . Để bất phương trình nghiệm đúng ∀ x ∈ [ 1 , 3 ] , điều kiện của tham số a là:

Cho bất phương trình: . Để bất phương trình nghiệm đúng , điều kiện của tham số a là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 0 ≤ a ≤ 3 1 ​

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giới hạn lim 2 n + 1 4 n + 2018 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG