Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bất phương trình x + a + 3 x + 2 a + 5 ​ < 0 . Để bất phương trình nghiệm đúng ∀ x ∈ [ 1 , 2 ] thì các giá trị thích hợp của tham số a là:

Cho bất phương trình . Để bất phương trình nghiệm đúng  thì các giá trị thích hợp của tham số a là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. − 4 ≤ a ≤ − 3 , 5

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Hệ bất phương trình: ⎩ ⎨ ⎧ ​ 3 x 1 ​ < 1 x + 3 4 ​ ≥ 3 x 4 ​ 4 x 2 − 5 x + 1 < 0 ​ có nghiệm là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG