Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bấtphương trình: x 4 − a x 2 + ( 2 a − 1 ) x 2 > 0 Để bất phương trình được nghiệm đúng ∀ x ∈ R cho tham số a là:

Cho bất phương trình: 

Để bất phương trình được nghiệm đúng  cho tham số a là: 

  1. 2 < a< 6 hay a > 6 

  2. - 4 < a < 2 hay a > 3

  3.  - 1 < a< 1 hay a > 2

  4. - 4 < a< - 1 hay a > 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.2 &lt; a&lt; 6 hay a &gt; 6

ĐÁP ÁN A. 2 < a< 6 hay a > 6 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = sin 2 x ; x 0 ​ = 3 π ​ ; △ x . Chọn số gia tương ứng △ y dưới đây cho thích hợp.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG