Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bất đẳng thức ∣ a + b ∣ ≤ ∣ a ∣ + ∣ b ∣ . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Cho bất đẳng thức .

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∣ a + b ∣ ≤ ∣ a ∣ + ∣ b ∣ ,dấu bằng xảy ra khi ab ≥ 0

Ta có , dấu bằng xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: 2 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + abc + 8 ≥ 5 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG