Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

Cho bốn vectơ . Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

  1. Cả 3 câu trên

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm S(1,2,3); A(2,2,3); B(1,3,3,); C(1,2,4). SABC là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG