Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn số − 3 ; a ; b ; 15 theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị của T = a 2 + b 2

Cho bốn số  theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị của 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi d là công sai của CSC. Ta có 15 = − 3 + 3 d ⇔ d = 6 ⇒ { a = 3 b = 9 ​ ⇒ a 2 + b 2 = 90

Đáp án D
Gọi d là công sai của CSC. Ta có 
 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi z 1 ​ v a ˋ z 2 ​ là hai nghiệm phức của phương trình 4 z 2 − 4 z + 3 = 0 .Giá trị của biểu thức ∣ z 1 ​ ∣ + ∣ z 2 ​ ∣ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG