Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn số − 3 ; a ; b ; 15 theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị của T = a 2 + b 2

Cho bốn số  theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị của 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi d là công sai của CSC. Ta có 15 = − 3 + 3 d ⇔ d = 6 ⇒ { a = 3 b = 9 ​ ⇒ a 2 + b 2 = 90

Đáp án D
Gọi d là công sai của CSC. Ta có 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG