Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn điểm S(1,2,3); A(2,2,3); B(1,3,3); C(1,2,4). Xác định tọa độ trọng tâm G của hình SABC.

Cho bốn điểm S(1,2,3); A(2,2,3); B(1,3,3); C(1,2,4). Xác định tọa độ trọng tâm G của hình SABC.

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có O A = a ; OC = b ; C D = c . Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ O I theo ba vectơ O A , OC , O D

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG