Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm ? A.2 ; B. 4 ; C. 6 ; D. 8.

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm ?

A.2 ;

B. 4 ;

C. 6 ;

D. 8. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 6

 

ĐÁP ÁN C. 6

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG