Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn điểm A, B, C, D trên đường thẳng xy và một điểm O nằm ngoài đường thẳng xy. Kẻ các tia OA, OB, OC, OD. a)Hãy cho biết các góc đỉnh O trong hình vẽ ; b) Kể ra các cặp góc kề bù có đỉnh là C ; c) Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.

Cho bốn điểm A, B, C, D trên đường thẳng  xy và một điểm O nằm ngoài đường thẳng xy. Kẻ các tia OA, OB, OC, OD.

a)Hãy cho biết các góc đỉnh O trong hình vẽ ;

b) Kể ra các cặp góc kề bù có đỉnh là C ;

c) Kể tên các tam giác có trong hình vẽ.


 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: - Nếu tiaOynằm giữa hai tiaOxvàOzthì - Ngược lại, nếu thì tiaOy nằm giữa hai tiaOx vàOz. GIAIRI: Vẽ hình đúng. a)Viết tên các góc đỉnh O trong hình vẽ. b) Viết được tên các cặp góc kề bù có đỉnh là C. c) Viết được tên 6 tam giác có trong hình vẽ.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: 

- Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top
- Ngược lại, nếu  stack x O y with hat on top plus stack y O z with hat on top equals stack x O z with hat on top thì  tia Oy nằm giữa hai tia Ox  và Oz.
GIAIRI:

Vẽ hình đúng.

 

 

a)Viết tên các góc đỉnh O trong hình vẽ.

b) Viết được tên các cặp góc kề bù có đỉnh là C.

c) Viết được tên 6 tam giác có trong hình vẽ. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG