Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(–2; 1; –1). Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

Cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(–2; 1; –1).

Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

cos ( AB ; CD ) = ∣ ∣ ​ AB ∣ ∣ ​ . ∣ ∣ ​ CD ∣ ∣ ​ AB . CD ​ = 1 2 + 1 2 + 0 2 ​ . 2 2 + 1 2 + 2 2 ​ ( − 1 ) . ( − 2 ) + 1.1 + 0. ( − 2 ) ​ = 2 ​ .3 3 ​ = 2 ​ 1 ​ ⇒ ( AB ; CD ) = 4 5 0

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2;−2;4) , B(−3;3;−1) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét điểm M là điểm thay đổi thuộc (P), giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG