Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho B = (m – 1)(m + 6) – (m + 1)(m – 6). Chọn kết luận đúng. A. B ⁝ 10 với mọi m Є Z B. B ⁝ 15 với mọi m Є Z C. B ⁝ 9 với mọi m Є Z D. B ⁝ 20 với mọi m Є Z

Cho B = (m – 1)(m + 6) – (m + 1)(m – 6). Chọn kết luận đúng.

A. B ⁝ 10 với mọi m Є Z

B. B ⁝ 15 với mọi m Є Z

C. B ⁝ 9 với mọi m Є Z

D. B ⁝ 20 với mọi m Є Z

  1. B ⁝ 10 với mọi m Є Z 

  2. B ⁝ 15 với mọi m Є Z 

  3. B ⁝ 9 với mọi m Є Z 

  4. B ⁝ 20 với mọi m Є Z 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có B = (m – 1)(m + 6) – (m + 1)(m – 6) = m 2 + 6m – m – 6 – (m 2 – 6m + m – 6) = m 2 + 5m – 6 – m 2 + 6m – m + 6 = 10m Nhận thấy 10 ⁝ 10 ⇒ 10.m ⁝ 10 nên B ⁝ 10 với mọi giá trị nguyên của m. Đáp án cần chọn là: A. B ⁝ 10 với mọi m Є Z

Lời giải

Ta có B = (m – 1)(m + 6) – (m + 1)(m – 6)

          = m2 + 6m – m – 6 – (m2 – 6m + m – 6)

          = m2 + 5m – 6 – m2 + 6m – m + 6 = 10m

Nhận thấy 10 ⁝ 10 ⇒ 10.m ⁝ 10 nên B ⁝ 10 với mọi giá trị nguyên của m.

Đáp án cần chọn là: A. B ⁝ 10 với mọi m Є Z 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:x 2 ( 1- x) +( x+ 3)(x 2 - 3x + 9)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG