Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho b là số thực dương khác1. Tính P = lo g b ​ ( b 2 . b 2 1 ​ )

Cho b là số thực dương khác 1. Tính 

R. Roboctvx108

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có P = lo g b ​ ( b 2 . b 2 1 ​ ) = lo g b ​ b 2 5 ​ = 2 5 ​ lo g b ​ b = 2 5 ​ .

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG