Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho bài toán: Tìm GTLN & GTNN của hàm số trên Một học sinh giải như sau: Bước 1: Bước 2: Bước 3: . Hỏi bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

Cho bài toán: Tìm GTLN & GTNN của hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis equals x plus 1 over x trên open square brackets negative 1 half semicolon 2 close square brackets

Một học sinh giải như sau:

Bước 1: y apostrophe equals 1 minus 1 over x squared for all x not equal to 0

Bước 2: y apostrophe equals 0 left right double arrow left square bracket table row cell x equals negative 1 left parenthesis l o ạ i right parenthesis end cell row cell x equals 1 end cell end table

Bước 3: f left parenthesis negative 1 half right parenthesis equals negative 5 over 2 semicolon space f left parenthesis 1 right parenthesis equals 2 semicolon space f left parenthesis 2 right parenthesis equals 5 over 2

Hỏi bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

  1. Bài giải trên hoàn toàn đúng

  2. Bài giải trên sai từ bước 2

  3. Bài giải trên sai từ bước 1

  4. Bài giải trên sai từ bước 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì hàm số không liên tục trên tại nên không thể kết luận như bạn học sinh đã trình bày ở trên. Muốn thấy rõ có max, min hay không cần phải vẽ bảng biến thiên ra.

Vì hàm số không liên tục trên open square brackets negative 1 half semicolon 2 close square brackets tại x equals 0 nên không thể kết luận như bạn học sinh đã trình bày ở trên. Muốn thấy rõ có max, min hay không cần phải vẽ bảng biến thiên ra.

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận theo tham số a dương bất phương trình sau n x ​ − n x − a ​ − n 2 a ​ − n a ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG