Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho B = . Có bao nhiêu giá trị của x để B = 0. A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Cho B = fraction numerator x to the power of 4 minus 17 x squared plus 16 over denominator x to the power of 4 minus 4 x squared end fraction

Có bao nhiêu giá trị của x để B = 0.

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: x 4 - 4x 2 = x 2 (x 2 - 4) = x 2 (x - 2)(x + 2) Điều kiện: Vậy có bốn giá trị của x thỏa mãn đề bài x = 4; x = -4; x = 1; x = -1. Đáp án cần chọn là: D. 4

Lời giải

Ta có: x4 - 4x2 = x2(x2 - 4) = x2(x - 2)(x + 2)

Điều kiện:

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Vậy có bốn giá trị của x thỏa mãn đề bài x = 4; x = -4; x = 1; x = -1.

Đáp án cần chọn là: D. 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho các phân thức ( a − b ) ( b − c ) 1 ​ ; ( c − b ) ( c − a ) 1 ​ ; ( b − a ) ( a − c ) 1 ​ . Bạn Mai nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là (a - b)(b - c)(a - c). Bạn Nhung nói rằn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG