Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho B = 8 5 – 2 11 . Khi đó B chia hết cho số nào dưới đây? A. 151 B. 2 12 C. 15 D. Cả A, B, C đều sai

Cho B = 85 – 211. Khi đó B chia hết cho số nào dưới đây?

A. 151        

B. 212         

C. 15          

D. Cả A, B, C đều sai

  1. 151

  2. 212  

  3. 15

  4.  Cả A, B, C đều sai

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có B = 8 5 – 2 11 = (2 3 ) 5 – 2 11 = 2 15 – 2 11 = 2 11 .2 4 – 2 11 = 2 11 (2 4 – 1) = 15.2 11 Vì 15 ⁝ 15 ⇒ B = 15.2 11 ⁝ 15 Đáp án cần chọn là: C. 15

Lời giải

Ta có B = 85 – 211

= (23)5 – 211

= 215 – 211

= 211.24 – 211

             = 211(24 – 1) = 15.211

Vì 15 ⁝ 15 ⇒ B = 15.211 ⁝ 15

Đáp án cần chọn là: C. 15

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình 9x 2 −(6x+2)(x−5)=1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG