Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho atm giác ABC nhọn không cân có H là trực tâm, M là trung điểm BC và AD là đường cao. Trên đoạn HM, lấy điểm K sao cho AK tiếpxúc với (HKM). Chứng minh rằng (A,AK) tiếp xúc với (KBC)

Cho atm giác ABC nhọn không cân có H là trực tâm, M là trung điểm BC và AD là đường cao. Trên đoạn HM, lấy điểm K sao cho AK tiếp xúc với (HKM). Chứng minh rằng (A,AK) tiếp xúc với (KBC) 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi BF, CE là đường cao của tam giác ABC và EF ∩ BC = T. Gọi S là điểm Miquel của tứ giác toàn phần BCFEAT thì S ∈ (ABC), S ∈ AT. Theo định lý Brocard thì HM ⊥ AT tại S Ta có: và Từ đó suy ra T thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (A), (BKC). Mặt khác AK 2 = AS. AT nên ∠ A K T = 9 0 ∘ hay TK tiếp xúc (A). Do đó, hai đường tròn (A), (BKC) tiếp xúc nhau ở K.

Gọi BF, CE là đường cao của tam giác ABC và EF BC = T. Gọi S là điểm Miquel của tứ giác toàn phần BCFEAT thì S  (ABC), S  AT. Theo định lý Brocard thì HM AT tại S

Ta có:

và 

Từ đó suy ra T thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (A), (BKC). Mặt khác AK2 = AS. AT nên  hay TK tiếp xúc (A). Do đó, hai đường tròn (A), (BKC) tiếp xúc nhau ở K. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba điểm A, B, Cphân biệt theo thứ tự cùng nằm trên một đường thẳng. Qua điểm Bkẻ đường thẳng dvuông góc với đường thẳng AC ; Dlà một điềm di động trên đường thẳng d ( D  = B ) . Đường tròn ngoại ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG