Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ABC với A(0,6); B(-4,4); C(2,5). Gọi D là giao điểm của BC với phân giác trong của . Tọa độ của D là:

Cho incrementABC với A(0,6); B(-4,4); C(2,5). Gọi D là giao điểm của BC với phân giác trong của increment. Tọa độ của D là:
 

  1. D open parentheses 0 semicolon 14 over 3 close parentheses

  2. D open parentheses negative 1 semicolon 14 over 3 close parentheses

  3. D open parentheses negative 2 semicolon 14 over 5 close parentheses

  4. D open parentheses negative 1 semicolon 14 over 4 close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG