Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∆ABCđồng dạng với ∆HIK theo tỷ số đồng dạng k, ∆HIK đồng dạng với ∆DEF theo tỷ số đồng dạng m. ∆DEF đồng dạng với ∆ABC theo tỷ số đồng dạng là:

Cho ∆ABC đồng dạng với ∆HIK theo tỷ số đồng dạng k, ∆HIK đồng dạng với ∆DEF theo tỷ số đồng dạng m. ∆DEF đồng dạng với ∆ABC theo tỷ số đồng dạng là:

  1. k.m

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

△ A BC ∼ △ H I K theo tỉ số đồng dạng k. Hay I H A B ​ = k . △ H I K ∼ △ D EF theo tỉ số đồng dạng m. Hay D E I H ​ = m . Suy ra △ A BC ∼ △ D EF theo tỉ số đồng dạng D E A B ​ = I H A B ​ . D E I H ​ = k . m Do đó △ A BC ∼ △ A BC theo tỉ số đồng dạng A B D E ​ = k . m 1 ​ Vậy chọn C.

 theo tỉ số đồng dạng k.

Hay 

 theo tỉ số đồng dạng m.

Hay 

Suy ra  theo tỉ số đồng dạng

Do đó  theo tỉ số đồng dạng 

Vậy chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị x = -3 là một nghiệm của phương trình nào sau đây ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG