Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ABC là tam giác đều cạnh a. Trên đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A, lấy điểm S = h. Hy là một đường thẳng đi qua trực tâm H của tam giác SBC và vuông góc vớimặt phẳng (SBC). Chứng tỏ rằng khi S di động trên Ax,đường thẳngHy luônđi qua một điểm cố định.

Cho ABC là tam giác đều cạnh a. Trên đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A, lấy điểm S = h.

Hy là một đường thẳng đi qua trực tâm H của tam giác SBC và vuông góc với mặt phẳng (SBC). Chứng tỏ rằng khi S di động trên Ax, đường thẳng Hy luôn đi qua một điểm cố định.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi H là giao điểm của hai đường cao CL và SI, O là trực tâm của △ ABC. Ta c: CJ ⊥ AB và SA nên CJ ⊥ (SAB) ⇒ CJ ⊥ SB, CL làđường cao của △ SBC nênCL ⊥ SB ⇒ SB ⊥ (CLJ) ⇒ SB ⊥ OH (3) VìBC ⊥ (SAI) ⇒ BC ⊥ OH (4) (3) và (4) cho ta biếtOH ⊥ (SAB) Vậy OH tức đường thẳng Hyđi quađiểm cố địnhO là trực tâm của △ ABC

Gọi H là giao điểm của hai đường cao CL và SI, O là trực tâm của ABC.

Ta c: CJ  AB và SA nên CJ  (SAB)  CJ  SB, CL là đường cao của SBC nên CL  SB  SB  (CLJ)   SB  OH (3)

Vì BC (SAI) BC OH (4)

(3) và (4) cho ta biết OH  (SAB) 

Vậy OH tức đường thẳng Hy đi qua điểm cố định O là trực tâm của ABC

1

Câu hỏi tương tự

Trong một hình vuông kích thước 70 × 70, người ta đặt ba hình chữ nhật kích thước 20 × 10, 25 × 15, 30 × 30 và hai hình tròn bán kính 5. Chứng minh rằng trong hình vuông lớn còn có thể đặt thêm được m...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG