Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ABC là một tam giác nhọn với tâm đường tròn ngoại tiếp O và bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Giả sử AO lại cắt đường tròn (BOC) tại một điểm A’,BO lại cắt đường tròn (COA) tại điểm B’ và CO lại cắt đường tròn (AOB) tại C’. Chứng minh rằng: O A ′ . OB ′ . O C ′ ≥ 8 R 3 . Khi nào đẳng thức xảy ra.

Cho ABC là một tam giác nhọn với tâm đường tròn ngoại tiếp O và bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Giả sử AO lại cắt đường tròn (BOC) tại một điểm A’,BO lại cắt đường tròn (COA) tại điểm B’ và CO lại cắt đường tròn (AOB) tại C’. Chứng minh rằng: . Khi nào đẳng thức xảy ra.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi R , R 1 ​ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của △ ABC , △ BA ′ C , thế thì: 2 R 1 ​ = sin BOC BC ​ = sin 2 A 2 R sin A ​ ⇒ R 1 ​ = 2 cos A R ​ Ta có: và Tương tự cho OB’ và OC’, ta được: O A ′ . O B ′ . O C ′ = cos A cos B cos C cos ( B − C ) cos ( C − A ) cos ( A − B ) ​ Vì thế bất đẳng thức phải chứng minh trở thành cos ( A − B ) cos ( B − C ) cos ( C − A ) ≥ 8 cos A cos B cos C ⇔ cos ( A − B ) cos ( B − C ) cos ( C − A ) ≥ − 8 cos ( A + B ) cos ( B + C ) cos ( C + A ) ⇔ ( 1 + tan B tan C ) ( 1 + tan CtanA ) ( 1 + tan AtanB ) ≥ − 8 ( 1 − tan B tan C ) ( 1 + tan B tan A ) ( 1 + tan C tan A ) Đặt: x = tan A , y = tan B , z = tan C . Bất đẳng thức phải chứng minh: ( x y + 1 ) ( yz + 1 ) ( z x + 1 ) ≥ 8 ( x y − 1 ) ( yz − 1 ) ( z x − 1 ) ⇔ ( 2 x + y + z ) ( 2 y + z + x ) ( 2 z + x + y ) ≥ 8 ( y + z ) ( z + x ) ( x + y ) Mà 2 x + y + z = ( x + y ) + ( x + z ) ≥ 2 ( x + y ) ( x + z ) ​ , tương tự cho hai biểu thức còn lại ở vế trái ⇒ đpcm Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x=y=z, nghĩa là nếu và chỉ nếu △ ABC là đều

Gọi  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của , thế thì:

Ta có:

text A end text to the power of apostrophe text BO end text equals text A end text to the power of apostrophe text OC end text plus text CBO end text equals 180 to the power of degree minus 2 B plus 90 to the power of degree minus A equals 90 to the power of degree plus C minus B

O A to the power of apostrophe equals 2 R subscript 1 sin open parentheses 90 to the power of degree plus C minus B close parentheses equals R fraction numerator cos left parenthesis B minus C right parenthesis over denominator cos A end fraction

Tương tự cho OB’ và OC’, ta được:

Vì thế bất đẳng thức phải chứng minh trở thành

Đặt: . Bất đẳng thức phải chứng minh:

, tương tự cho hai biểu thức còn lại ở vế trái  đpcm

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x=y=z, nghĩa là nếu và chỉ nếu  là đều

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình có hai nghiệm thuộc đoạn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG