Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ABC, công thức nào sau đây đúng vớia = BC, b = AC, c = AB

Cho incrementABC, công thức nào sau đây đúng với a = BC, b = AC, c = AB

  1. a = b.cosC - c.cosB

  2. a = b.cosC + ccosB
     

  3. a = b.sinC - c.sinB

  4. a = b.sinC + c.sinB

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số: Giá trị của là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG