Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho △ABC cân tại A. AM là đường cao. Gọi N là trung điểm của AC. D là điểm đối xứng của M qua N. a) CMR: Tứ giác ADCM là hình chữ nhật. b) CMR: Tứ giác ADMB là hình bình hành và BD đi qua trung điểm O của AM. c) BD cắt AC tại I.CMR: I = 3 2 ​ OB

Cho △ABC cân tại A. AM là đường cao. Gọi N là trung điểm của AC. D là điểm đối xứng của M qua N.
a) CMR: Tứ giác ADCM là hình chữ nhật.
b) CMR: Tứ giác ADMB là hình bình hành và BD đi qua trung điểm O của AM.
c) BD cắt AC tại I.CMR:

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Xét tứ giác ADCM:AC∩MD={N},AN=NC,MN=ND⇒ADCM là hình bình hành Mà nên Tứ giác ADCM là hình chữ nhật (DHBN hcn). b) △ABC:AB=AC, mà AM là đường cao nên AM là đường trung tuyến ( tc ) ⇒BM=MC. Vì ADCM là hình chữ nhật (cma)⇒AD//MC,AD=MC Suy ra: AD//BM,AD=BM nên ADMB là hình bình hành (DHNB hbh). ⇒AM∩BD tại trung điểm của mỗi đường. Hay BD đi qua trung điểm O của AM. c) Xét △ADM có: DO;AN là hai đường trung tuyến. DO∩AN={I}⇒I là trọng tâm của Δ A D M ⇒ D I = 3 2 ​ D O Mà DO=BO( tc của hbh )⇒ ⇒ D I = 3 2 ​ OB ( đ p c m )

a) Xét tứ giác ADCM:AC∩MD={N},AN=NC,MN=ND⇒ADCM là hình bình hành
stack A M C with hat on top equals 90 to the power of ring operator nên Tứ giác ADCM là hình chữ nhật (DHBN hcn).
b) △ABC:AB=AC, mà AM là đường cao nên AM là đường trung tuyến ( tc )
⇒BM=MC.
Vì ADCM là hình chữ nhật (cma)⇒AD//MC,AD=MC
Suy ra: AD//BM,AD=BM nên ADMB là hình bình hành (DHNB hbh).
⇒AM∩BD tại trung điểm của mỗi đường. Hay BD đi qua trung điểm O của AM.
c) Xét △ADM có: DO;AN là hai đường trung tuyến.
DO∩AN={I}⇒I là trọng tâm của
Mà DO=BO( tc của hbh )⇒
 

23

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh: 202 2 2 − 202 1 2

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG