Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho △ ABC có độ dài 3 cạnh là a, b, c; độ dài 3 đường phân giác trong tương ứng với các cạnh a, b, c là l a , l b , l c . Chứng minh: al a ​ + bl b ​ + cl c ​ ≤ al b ​ + bl c ​ + cl a ​

Cho ABC có độ dài 3 cạnh là a, b, c; độ dài 3 đường phân giác trong tương ứng với các cạnh a, b, c là la, lb, lc. Chứng minh:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bổ đề: a ≤ b ⇔ l a ​ ≥ l b ​ Chứng minh: S ABC ​ = S = S ABD ​ + S ACD ​ ⇔ S = 2 1 ​ cl a ​ sin 2 A ​ + 2 1 ​ bl a ​ sin 2 A ​ = 2 1 ​ l a ​ sin 2 A ​ ( b + c ) ⇔ l a ​ = ( b + c ) sin 2 A ​ 2 S ​ Tương tự ta có: l b ​ = ( c + a ) sin 2 B ​ 2 S ​ l a ​ ≥ l b ​ ⇔ ( b + c ) sin 2 A ​ ≤ ( c + a ) sin 2 B ​ ⇔ ( sinB + sinC ) sin 2 A ​ ≤ ( sinC + sinA ) sin 2 B ​ ⇔ sinC ( sin 2 B ​ − sin 2 A ​ ) + + 2 sin 2 A ​ sin 2 B ​ ( cos 2 A ​ − cos 2 B ​ ) ≥ 0 ( 1 ) Giả sử a ≥ b th ı ˋ A ≥ B ⇔ 2 A ​ ≥ 2 B ​ ⇔ sin 2 A ​ ≥ sin 2 B ​ v a ˋ cos 2 A ​ ≥ cos 2 B ​ ⇒ (1) không thỏa mãn ⇒ N e ^ ˊ u l a ​ ≥ l b ​ th ı ˋ a ≤ b Mặt khác a ≤ b ⇔ A ≤ B ⇔ 2 A ​ ≤ 2 B ​ ⇔ sin 2 A ​ ≤ sin 2 B ​ v a ˋ cos 2 A ​ ≤ cos 2 B ​ ⇒ sinC ( sin 2 B ​ − sin 2 A ​ ) + 2 sin 2 A ​ sin 2 B ​ ( cos 2 B ​ − cos 2 A ​ ) ≥ 0 ⇒ N e ^ ˊ u a ≤ b th ı ˋ l a ​ ≥ l b ​ . V ậ y a ≤ b ⇔ l a ​ ≥ l b ​ Không mất tính tổng quát giả sử a ≤ b ≤ c ⇒ l a ​ ≥ l b ​ ≥ l c ​ Sử dụng bất đẳng thức hoán vị: al a ​ + bl b ​ + cl c ​ ≤ al b ​ + bl c ​ + cl a ​ Đẳng thức xảy ra⇔ △ ABC đều

Bổ đề: 

Chứng minh:

Tương tự ta có: 

Giả sử

 

⇒ (1) không thỏa mãn 

Mặt khác

Không mất tính tổng quát giả sử 

Sử dụng bất đẳng thức hoán vị: 

Đẳng thức xảy ra ⇔ ABC đều 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0; abc = 1. Chứng minh: a 4 + b 4 + c 4 + 3 ≥ 2 ( c ab ​ + a bc ​ + b ca ​ ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG