Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∆ABC có = 90 o , = AB 30cm, = AC 40cm, = đường cao AH; BD là phân giác của ; I là giao điểm của AH và BD. a) Chứng minnh ∆ABC đồng dạng với ∆HAC. b) Tính BD, DC. c) Chứng minh BD.IH = BI.AD và AI = AD. d) Chứng minh .

Cho ∆ABC có A with hat on top = 90o , = AB 30cm, = AC 40cm, = đường cao AH; BD là phân giác của stack A B C with hat on top; I là giao điểm của AH và BD.

a) Chứng minnh ∆ABC đồng dạng với ∆HAC.

b) Tính BD, DC.

c) Chứng minh BD.IH = BI.AD và AI = AD.

d) Chứng minh fraction numerator H I over denominator A I end fraction equals fraction numerator A D over denominator D C end fraction.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2x + k = x - 1 nhận x = 2 là nghiệm khi

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG