Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ab 3 c 2 – a 2 b 2 c 3 – a 2 bc 3 = abc 2 (b + c)(…) Biểu thức thích hợp điền vào dấu … là A. b – a B. a – b C. a + b D. -a – b

Cho ab3c2 – a2b2c3 – a2bc3 = abc2(b + c)(…) Biểu thức thích hợp điền vào dấu … là

A. b – a      

B. a – b      

C. a + b      

D. -a – b

  1. b – a      

  2. a – b      

  3.  a + b      

  4. - a – b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có ab 3 c 2 – a 2 b 2 c 3 – a 2 bc 3 = abc 2 (b 2 – ab + bc – ac) = abc 2 [(b 2 – ab) + (bc – ac)] = abc 2 [b(b – a) + c(b – a)] = abc 2 (b + c)(b – a) Vậy ta cần điền b – a Đáp án cần chọn là: A. b – a

Lời giải

Ta có ab3c2 – a2b2c3 – a2bc3

= abc2(b2 – ab + bc – ac)

= abc2[(b2 – ab) + (bc – ac)]

= abc2[b(b – a) + c(b – a)]

= abc2(b + c)(b – a)

Vậy ta cần điền b – a

Đáp án cần chọn là: A. b – a      

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG