Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B, P là trung điểm AC và Q là trung điểm CB. Độ dài đoạn PQ là A.5cm ; B. 3cm ; C. 4cm ; D. 6cm.

Cho AB = 10cm, điểm C nằm giữa A và B, P là trung điểm AC và Q là trung điểm CB. Độ dài đoạn PQ là

A.5cm ;

B. 3cm ;

C. 4cm ;

D. 6cm.


 

  1. 5cm 

  2. 3cm 

  3. 4cm 

  4. 6cm 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.5cm

ĐÁP ÁN A. 5cm  

1

Câu hỏi tương tự

Số học sinh khối 6 của một trường chưa đến 200 học sinh. Biết rằng khi xếp hàng 4, hàng 5 hay hàng 6 thì đều thiếu 1 học sinh nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG