Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a 1, a 2 ;...; a n ; b 1 ; b 2 ;...; b n là các số thực dương. Kí hiệu . Chứng minh rằng:

Cho a1, a2;...; an ; b1; b2;...; bn là các số thực dương. Kí hiệu

M equals m a x open parentheses a subscript 1 over b subscript 1 semicolon a subscript 2 over b subscript 2 semicolon.... semicolon a subscript n over b subscript n close parentheses semicolon space m space equals m i n open parentheses a subscript 1 over b subscript 1 semicolon a subscript 2 over b subscript 2 semicolon.... semicolon a subscript n over b subscript n close parenthesesChứng minh rằng: m less or equal than fraction numerator a subscript 1 plus a subscript 2 plus.... plus a subscript n over denominator b subscript 1 plus b subscript 2 plus..... plus b subscript n end fraction less or equal than M

 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xác định m để tam thức luôn âm với mọi x: m x 2 − m x − 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG