Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a 1 , a 2 ,...a n > 0 và hai số α , β >0. Chứng minh: a 1 β ​ + a 2 β ​ + ... + a n β ​ a 1 α + β ​ + a 2 α + β ​ + ... + a n α + β ​ ​ ≥ n a 1 α ​ + a 2 α ​ + ... + a n α ​ ​

Cho a1, a2,...an > 0 và hai số  >0. Chứng minh:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử 0 < a 1 ​ ≤ a 2 ​ ≤ ... ≤ a n − 1 ​ ≤ a n ​ ⇒ { 0 < a 1 ​ α ≤ a 2 α ​ ≤ ... ≤ a n α ​ 0 < a 1 ​ β ≤ a 2 β ​ ≤ ... ≤ a n β ​ ​ Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev: n [ a 1 α ​ . a 1 β ​ + a 2 α ​ . a 2 β ​ + ... + a n α ​ . a n β ​ ] ≥ ≥ [ a 1 α ​ + a 2 α ​ + ... + a n α ​ ] [ a 1 β ​ + a 2 β ​ + ... + a n β ​ ] ⇔ a 1 β ​ + a 2 β ​ + ... + a n β ​ a 1 α + β ​ + a 2 α + β ​ + ... + a n α + β ​ ​ ≥ n a 1 α ​ + a 2 α ​ + ... + a n α ​ ​

Giả sử 

Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev:

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0 và a + b + c = 3. Chứng minh: a + bc a ​ + b + ca b ​ + c + ab c ​ ≥ 2 3 ​ ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG