Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a 1 , a 2 ,...,a n > 0. Chứng minh S = n a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ​ ≥ n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ = P

Cho a1, a2,...,an > 0. Chứng minh 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nếu Min{a 1 , a 2 ,...,a n } = 0 thì bất đẳng thức luôn đúng NếuMin{a 1 , a 2 ,...,a n } > 0 thì P = n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ > 0. Không mất tính tổng quát giả sử ta có thứ tự các biến số là a 1 ​ ≥ a 2 ​ ≥ ... ≥ a n ​ > 0 . Khi đó ta có 2 dãy số sắp xếp thứ tự ngược chiều nhau { P a 1 ​ ​ ≥ P 2 a 1 ​ a 2 ​ ​ ≥ ... ≥ P n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ = 1 a 1 ​ P ​ ≤ a 1 ​ a 2 ​ P 2 ​ ≤ ... ≤ a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ P n ​ = 1 ​ Suy ra n = P a 1 ​ ​ . a 1 ​ P ​ + P 2 a 1 ​ a 2 ​ ​ . a 1 ​ a 2 ​ P 2 ​ + ... + P n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ . a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ P n ​ ≤ ≤ P a 1 ​ ​ .1 + P 2 a 1 ​ a 2 ​ ​ . a 1 ​ P ​ + ... + P n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ . a 1 ​ a 2 ​ ... a n − 1 ​ P n − 1 ​ = P a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ​ = n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ​ ⇔ n a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ​ ≥ n a 1 ​ a 2 ​ ... a n ​ ​ Dấu bằng xảy ra⇔ a 1 =a 2 =...=a n

Nếu Min{a1, a2,...,an } = 0 thì bất đẳng thức luôn đúng

Nếu Min{a1, a2,...,an } > 0 thì  > 0. Không mất tính tổng quát giả sử ta có thứ tự các biến số là . Khi đó ta có 2 dãy số sắp xếp thứ tự ngược chiều nhau

Suy ra

Dấu bằng xảy ra ⇔ a1=a2=...=an 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh sử dụng bất đẳng thức Schur và AM - GM ta cóbất đẳng thức quan trọng: q 2 ≥ 3 pr

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG