Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a 1 , a 2 ,...,a n > 0. Chứng minh: a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ≤ a 2 2002 ​ a 1 2003 ​ ​ + a 3 2002 ​ a 2 2003 ​ ​ + ... + a n 2002 ​ a n − 1 2003 ​ ​ + a 1 2002 ​ a n 2003 ​ ​

Cho a1, a2,...,an > 0. Chứng minh:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử 0 < a 1 ​ ≤ a 2 ​ ≤ ... ≤ a n − 1 ​ ≤ a n ​ . Khi đó { a 1 2003 ​ ≤ a 2 2003 ​ ≤ ... ≤ a n 2003 ​ a 1 2002 ​ 1 ​ ≥ a 2 2002 ​ 1 ​ ≥ ... ≥ a n 2002 ​ 1 ​ ​ Sử dụng bất đẳng thức hoán vị: a 1 2003 ​ . a 1 2002 ​ 1 ​ + a 2 2003 ​ . a 2 2002 ​ 1 ​ + ... + a n 2003 ​ . a n 2002 ​ 1 ​ ≤ ≤ a 1 2003 ​ . a 2 2002 ​ 1 ​ + a 2 2003 ​ . a 3 2002 ​ 1 ​ + ... + a n 2003 ​ . a 1 2002 ​ 1 ​ ⇔ a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ≤ a 2 2002 ​ a 1 2003 ​ ​ + a 3 2002 ​ a 2 2003 ​ ​ + ... + a n 2002 ​ a n − 1 2003 ​ ​ + a 1 2002 ​ a n 2003 ​ ​

Giả sử . Khi đó 

Sử dụng bất đẳng thức hoán vị:

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: a 2 + bc a ( b + c ) ​ ​ + b 2 + ca b ( c + a ) ​ ​ + c 2 + ab c ( a + b ) ​ ​ ≥ 2 , ∀ a , b , c > 0

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG