Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 24 ⋮ x , 30 ⋮ x , 60 ⋮ x x ∈ ƯC (24, 30, 60) 24 = 23 . 3 , 30 = 2 . 3 . 5 ; 60 = 22 . 3 . 5 ƯCLN (24, 30, 60) = 2 . 3 = 6. Nên x ∈ ƯC( 6 ) Do đó x ∈ { 1; 2; 3; 6 } Mà 5 ≤ x ≤ 10. Nên x = 6. Vậy A = { 6 }

Ta có 24 ⋮ x , 30 ⋮ x , 60 ⋮ x

x ∈ ƯC (24, 30, 60)

24 = 23 . 3 , 30 = 2 . 3 . 5 ; 60 = 22 . 3 . 5

ƯCLN (24, 30, 60) = 2 . 3 = 6. Nên x ∈ ƯC( 6 )

Do đó x ∈ { 1; 2; 3; 6 }

Mà 5 ≤ x ≤ 10. Nên x = 6.

Vậy A = { 6 }

3

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG