Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a và b lần lượt là số hạng thứ nhất và thứ chín của một cấp số cộng có công sai d≠0. Giá trị của bằng

Cho a và b lần lượt là số hạng thứ nhất và thứ chín của một cấp số cộng có công sai d≠0. Giá trị của l o g subscript 2 invisible function application open parentheses fraction numerator b minus a over denominator d end fraction close parentheses bằng

  1. 3

  2. 2

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có b = a + 8d. Ta có

Ta có b = a + 8d.
Ta có l o g subscript 2 invisible function application open parentheses fraction numerator b minus a over denominator d end fraction close parentheses equals l o g subscript 2 invisible function application open parentheses fraction numerator a plus 8 d minus a over denominator d end fraction close parentheses equals l o g subscript 2 invisible function application 8 equals 3.

1

Câu hỏi tương tự

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt là một số chia hết cho 3 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG