Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức f ( x ) = x 4 + a x 3 + b x 2 + c x + 1 với a, b,clà các số thực không âm. Biết rằng phương trình f ( x ) = 0 có 4 nghiệm thực, chứng minh f ( 2018 ) ≥ 201 9 4

Cho đa thức  với a, b,c là các

số thực không âm. Biết rằng phương trình  có 4

nghiệm thực, chứng minh 

 

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Nhận xét: Nếu x o ​ là nghiệm của phương trình f ( x ) = 0 thì x o ​ < 0 (vì nếu x 0 ​ ≥ 0 thì f ( x o ​ ) > 0 -Gọi 4 nghiệm của phương trình f ( x ) = 0 là: − x 1 ​ ; − x 2 ​ ; − x 3 ​ ; − x 4 ​ với x i ​ > 0 , ∀ i = 1 ; 4 ​ - Khi đó: - Ta có: -Dấu "=" xảy ra

- Nhận xét: Nếu  là nghiệm của phương trình  thì  (vì nếu  thì 

- Gọi 4 nghiệm của phương trình  là:  với 

- Khi đó:

 f left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses x plus x subscript 1 close parentheses open parentheses x plus x subscript 2 close parentheses open parentheses x plus x subscript 3 close parentheses open parentheses x plus x subscript 4 close parentheses semicolon f left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 not stretchy left right double arrow x subscript 1 x subscript 2 x subscript 3 x subscript 4 equals 1

- Ta có:

f left parenthesis 2018 right parenthesis equals product from i equals 1 to 4 of   open parentheses 2018 plus x subscript i close parentheses equals product from i equals 1 to 4 of   open parentheses 1 with bar on top plus 1 with bar on top plus... plus 1 plus x subscript i close parentheses greater or equal than

product from i equals 1 to 4 of   open parentheses 2019 times root index 219 of x subscript i end root close parentheses equals 2019 to the power of 4 times root index 219 of x subscript 1 x subscript 2 x subscript 3 x subscript 4 end root equals 2019 to the power of 4

- Dấu "=" xảy ra not stretchy left right double arrow x subscript 1 equals x subscript 2 equals x subscript 3 equals x subscript 4 equals 1

 

1

Câu hỏi tương tự

Choa,b,clà các số thực tùy ý thỏa mãn điều kiệna ≥ b ≥ c> 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG