Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức f ( x ) = x 3 + 2 a x 2 + 4 x − 3 b . Tìm các hệ số a, b biết khi chia đa thức cho x-3 ta được đa thức thương là -5 và khi chia hết cho đa thức x+1 dư là -1

Cho đa thức . Tìm các hệ số a, b biết khi chia đa thức cho x-3 ta được đa thức thương là -5 và khi chia hết cho đa thức x+1 dư là -1

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo định nghĩa phép chia ta có f ( x ) = x 3 + 2 a x 2 + 4 x − 3 b = ( x − 3 ) Q ( x ) − 5 ( 1 ) f ( x ) = x 3 + 2 a x 2 + 4 x − 3 b = ( x + 1 ) H ( x ) − 1 ( 2 ) Từ (1), cho x=3 ta được 27 + 18 a + 12 − 3 b = − 5 ⇔ 18 a − 3 b = − 44 ⇔ 3 b = 18 a + 44 Từ (2), cho x=-1 ta được − 1 + 2 a − 4 − 3 b = − 1 ⇔ 2 a − 3 b = 4 , kết hợp với (3) ta suy ra 2 a − ( 18 a + 44 ) = 4 ⇔ − 16 a = 48 ⇔ a = − 3 ⇒ b = − 3 10 ​

Theo định nghĩa phép chia ta có

Từ (1), cho x=3 ta được 

Từ (2), cho x=-1 ta được , kết hợp với (3) ta suy ra

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi M là một điểm thuộc cạnh BC , từ M vẽ các đường vuông góc với cạnh AB ở D và vuông góc với cạnh AC ở E . a) Chứng minh AM = DE b) Gọi I là điểm đối xứng của D ...

381

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG