Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức P ( x ) = x 8 + x 7 . Mỗi lần, ta được phép thực hiện một trong hai thao tác là đạo hàm đa thức này, hoặc nhân thêm vào đa thức x+1. Sau hữu hạn lần như vậy, ta nhận được đa thức ax+b với a  = 0 . Chứng minh rằng, 49 ∣ a − b .

Cho đa thức . Mỗi lần, ta được phép thực hiện một trong hai thao tác là đạo hàm đa thức này, hoặc nhân thêm vào đa thức x+1. Sau hữu hạn lần như vậy, ta nhận được đa thức ax+b với . Chứng minh rằng, 

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a , b l à hai s ố thay đổ i thỏa m ã n c á c đ i ề u ki ệ n a >0 v à a + b ≥1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 4 a 8 a 2 + b ​ + b 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG