Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức .Khai triển và rút gọn ta được đa thức: P(x) = a 0 +a 1 .x+a 2 x 2 +...+a 12 x 12 .Tìm hệ số a 8

Cho đa thức p space open parentheses x close parentheses equals open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 8 plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 9 plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 10 plus open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 11 open parentheses 1 plus x close parentheses to the power of 12. Khai triển và rút gọn ta được đa thức: P(x) = a0+a1.x+a2x2+...+a12x12 .Tìm hệ số a8

  1. 720

  2. 700

  3. 715

  4. 730

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.715

ĐÁP ÁN C. 715 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của x 4 trong khai triển nhị thức ( 2 x + 3 ) 10

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG