Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức f(x) =x n +a 1 n +....+a n-1 x+1 có a i ​ ≥ 0 , ∀ i = 1 , n − 1 ​ . Chứng minh rằng nếu f(x) có nghiệm thực thì f(2) ≥ 3 n

Cho đa thức f(x) =xn+a1n+....+an-1x+1 có . Chứng minh rằng nếu f(x) có nghiệm thực thì f(2) 3n

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a,b,c > 0 ta có: a 2 ( b + c − a ) + ( c + a − b ) + c 2 ( a + b − c ) ≤ 3 ab c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG