Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức f(x) = x 4 – 3x 3 + 3x 2 + ax + b và đa thức g(x) = x 2 – 3x + 4. Biết f(x) chia hết cho g(x). Khi đó tích a.b bằng A. -12 B. 12 C. -6 D. -8

Cho đa thức f(x) = x4 – 3x3 + 3x2 + ax + b và đa thức g(x) = x2 – 3x + 4. Biết f(x) chia hết cho g(x). Khi đó tích a.b bằng

A. -12         

B. 12          

C. -6           

D. -8

  1. - 12

  2. 12

  3. - 6 

  4. - 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Phần dư của phép chia f(x) cho g(x) là R = (a – 3)x + b + 4. Để phép chia trên là phép chia hết thì R = 0, Ɐx ⇔ (a – 3)x + b + 4 = 0, Ɐx Đáp án cần chọn là: A. - 12

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Phần dư của phép chia f(x) cho g(x) là R = (a – 3)x + b + 4. Để phép chia trên là phép chia hết thì R = 0, Ɐx

⇔ (a – 3)x + b + 4 = 0, Ɐx

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. - 12

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép tính ( 8 x 4 y 3 − 12 x 3 y 3 + 6 x 3 y 4 ) : ( − 2 x 2 y ) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG