Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức P ( x ) = ( 1 + x ) 9 + ( 1 + x ) 10 + ... + ( 1 + x ) 14 có dạng khai triển là P ( x ) = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 14 ​ x 14 . Tính hệ số a 9 ​

Cho đa thức  có dạng khai triển là . Tính hệ số 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 1 + x ) 9 = C 9 0 ​ + C 9 1 ​ x + C 9 2 ​ x 2 + ... + C 9 9 ​ x 9 có hệ số của x 9 l a ˋ C 9 9 ​ Tương tự: ( 1 + x ) 10 c o ˊ h ệ s o ^ ˊ c ủ a x 9 l a ˋ C 10 9 ​ ( 1 + x ) 11 c o ˊ h ệ s o ^ ˊ c ủ a x 9 l a ˋ C 11 9 ​ ( 1 + x ) 12 c o ˊ h ệ s o ^ ˊ c ủ a x 9 l a ˋ C 12 9 ​ ( 1 + x ) 13 c o ˊ h ệ s o ^ ˊ c ủ a x 9 l a ˋ C 13 9 ​ ( 1 + x ) 14 c o ˊ h ệ s o ^ ˊ c ủ a x 9 l a ˋ C 14 9 ​ V ậ y a 9 ​ = C 9 9 ​ + C 10 9 ​ + C 11 9 ​ + C 12 9 ​ + C 13 9 ​ + C 14 9 ​ = 3003

Ta có:

 có hệ số của 

Tương tự: 

2

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Ba vector a , b , c đồng phẳng khi và chỉ khi:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG