Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức bậc bốn y = f ( x ) đạt cực trị tại x = 1 và x = 2 . Biết x → 0 lim ​ 2 x 2 x + f ′ ( x ) ​ = 2 .Tích phân ∫ 0 1 ​ f ′ ( x ) d x bằng

Cho đa thức bậc bốn  đạt cực trị tại  và  . Biết . Tích phân  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh h ộ p ABCD⋅ A ' B ' C ' D ' . Biêt A(;0;1),B(2;1;2),D(1;-1;1) , C ' (4;5;-5) . T ì m to ạ độ c á c đỉ nh c ò n l ạ i.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG