Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa thức bậc bốn y = f ( x ) đạt cực trị tại x = 1 và x = 2. Biết x → 0 lim ​ 2 x 2 x + f ′ ( x ) ​ = 2 .Tích phân ∫ 0 1 ​ f ′ ( x ) d x bằng

Cho đa thức bậc bốn  đạt cực trị tại x = 1 và x = 2. Biết . Tích phân  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho y=f(x) là một hàm số bất kỳ có đạo hàm trên R, đặt . Khẳng ddingj nào dưới đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG