Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a. Tìm x để A có nghĩa. b. Rút gọn A. c. Tìm các giá trị của x để A có giá trị dương.

Cho begin mathsize 12px style straight A equals fraction numerator 1 over denominator 2 open parentheses 1 plus square root of straight x plus 2 end root close parentheses end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 2 open parentheses 1 minus square root of straight x plus 2 end root close parentheses end fraction end style

a. Tìm x để A có nghĩa.

b. Rút gọn A.

c. Tìm các giá trị của x để A có giá trị dương.

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: a. A có nghĩa khi c. A có giá trị dương khi và x thỏa mãn (*) <=> x < -1 và x thỏa mãn (*) <=>

Đáp án:

a. A có nghĩa khi

c. A có giá trị dương khi begin mathsize 12px style fraction numerator 1 over denominator straight x plus 1 end fraction greater than 0 left right double arrow straight x plus 1 less than 0 end style và x thỏa mãn (*)

<=> x < -1 và x thỏa mãn (*)

<=> begin mathsize 12px style negative 2 less or equal than straight x less or equal than negative 1 end style

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình x 2 – (5m – 1) x + 6m 2 – 2m = 0 (m là tham số) a. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m b. b. Gọi x 1 ; x 2 là hai nghiệm của phương trình . Tìm m đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG