Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a) Rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của A với a = 9. c) Với giá trị nào của a thì | A | = A.

Cho

 A equals open parentheses 1 minus a squared close parentheses divided by open square brackets open parentheses fraction numerator 1 minus a square root of a over denominator 1 minus square root of a end fraction plus square root of a close parentheses open parentheses fraction numerator 1 plus a square root of a over denominator 1 plus square root of a end fraction minus square root of a close parentheses close square brackets plus 1 

a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tính giá trị của A với a = 9.
c) Với giá trị nào của a thì | A | = A.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ABC vuông tại A, điểm I nằm trong tam giác, vẽ ID BC, IE CA, IF AB Biểu thức ID 2 + IE 2 + IF 2 nhỏ nhất khi A. I là tâm đường tròn nội tiếp B.I là tâm đường tròn ngọai tiếp C. I là tr...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG