Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,m là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau, b ∈ Z Hãy tính tổng k = 0 ∑ n ​ { m ka + b ​ }

Cho a,m là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau, b Z

Hãy tính tổng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho (a,b) = , tìm (11a+2b, 18a+5b)

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG