Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 7 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 7 chữ số. Lấy một số bất kì của tập A. Tính xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số lẻ có 7 chữ số chia hết cho 9 cần tìm là x ta có 1000017 ≤ x ≤ 9999999 , hai số lẻ liền nhau chia hết cho 9 cách nhau 18 đơn vị. Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 7 chữ số ⇒ ∣ Ω ∣ = 9.1 0 6 Số chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9 Gọi số lẻ có 7 chữ số chia hết cho 9 cần tìm là x ta có 1000017 ≤ x ≤ 9999999 có 18 9999999 − 1000017 ​ + 1 = 500000 số thỏa mãn. Vậy xác suất cần tìm là 9.10 6 500000 ​ = 18 1 ​

Gọi số lẻ có 7 chữ số chia hết cho 9 cần tìm là x ta có  hai số lẻ liền nhau chia hết cho 9 cách nhau 18 đơn vị.

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 7 chữ số

Số chia hết cho 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Gọi số lẻ có 7 chữ số chia hết cho 9 cần tìm là x ta có  có  số thỏa mãn.

Vậy xác suất cần tìm là

1

Câu hỏi tương tự

Một hội nghị có 15 nam và 6 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 người vào ban tổ chức. Xác suất để 3 người lấy ra là nam:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG