Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a là số thực tùy ý và b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số y = log b x, y = log c x và y = x a , x > 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho a là số thực tùy ý và b, c là các số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là đồ thị của ba hàm số y = logbx, y = logcx và y = xa, x > 0. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

  1. a < c < b 

  2. a < b < c

  3. a > b > c

  4. a > c > b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.a &lt; b &lt; c Nhận thấy hàm số y = x a nghịch biến a &lt; 0. Do đó ta loại ngay đáp án C &amp; D (vì b,c là các số thực dương khác 1 ). Kẻ đường thẳng y = 1 cắt đồ thị của hai hàm số y = log b x, y = log c x lần lượt tại điểm có hoành độ là x = b, x = c như hình vẽ. Dựa vào hình vẽ ta thấy 0 &lt; b &lt; c Vậy a &lt; b &lt; c

ĐÁP ÁN B. a < b < c 

Nhận thấy hàm số y = xa nghịch biến a < 0. Do đó ta loại ngay đáp án C & D (vì b,c là các số thực dương khác 1).

Kẻ đường thẳng  y = 1 cắt đồ thị của hai hàm số y = logbx, y = logcx lần lượt tại điểm có hoành độ là x = b, x = c  như hình vẽ. Dựa vào hình vẽ ta thấy 0 < b < c

Vậy a < b < c  

2

Câu hỏi tương tự

“Giả sử tại thời điểm ban đầu, một loại chất phóng xạ có khối lượng thì công thức tính khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian là với là hằng số phóng xạ phụ thuộc vào từng loại chất. Chu kì bá...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG